Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar er basert på de ti prinsippene nedfelt i FNs Global Compact.

Etikk, antikorrupsjon og varsling

Integritet er en av våre kjerneverdier og vi ønsker å være en etisk ansvarlig bedrift. De etiske retningslinjene våre gjelder all virksomhet i konsernet. Vi har et obligatorisk e-læringsopplegg i etiske standarder for alle ansatte. Dette er ett av flere tiltak for å øke kunnskapen og styrke forståelsen for selskapets etiske retningslinjer.

De etiske retningslinjene understreker nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon, bestikkelser og annen uærlig forretningsførsel for alle ansatte. Ansatte oppfordres til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har etablert gode varslingsrutiner internt og via ekstern varslingstjeneste. Regnskap føres i tråd med norsk regnskaps- og selskapslovgivning. Som et ansatteid selskap har vi en særlig forpliktelse til å avstå fra uredelighet i driften av selskapet.

Miljø

Computas har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010, og har en bevisst holdning til hvordan vi kan påvirke miljøet. Vi har derfor definert en egen rolle som miljøansvarlig i selskapet. Om dere trenger tilgang til vår miljørapport, kontakt oss her.

Vårt nye kontorbygg i Akersgata er en av få bygninger i Oslo med “Breeam Very Good”-sertifisering og holder derfor svært høy miljøstandard. Lokaliseringen av hovedkontoret er bevisst valgt for å legge til rette for at flest mulig av våre ansatte kan gå, sykle eller benytte kollektivtransport til kontoret. Vi har også gjennomført flere tiltak for å sikre et grønt fotavtrykk som f.eks. videokonferanse fremfor reise, vi har el-biler, el-sykler og el-sparkesykler til bruk ved møter ute av huset.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i Computas er godt, og sykefraværet er jevnt lavt. Ambassadørviljen og stoltheten av å jobbe i selskapet er sterk. Vi følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet. Dette innebærer full organisasjonsfrihet, medarbeiderundersøkelser, HMS, årlige vernerunder og kompetanseutvikling for våre ansatte. Vi har stort fokus på det fysiske arbeidsmiljøet og ergonomi.

Vår forretningsvirksomhet er avhengig av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi er derfor svært opptatt av faglig utvikling og et godt sosialt miljø. Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss her.

Likestilling og inkludering

Vi jobber bevisst med å øke mangfold og likestilling i vår organisasjon og i bransjen for øvrig. I en bransje som fremdeles er dominert av menn, jobber Computas videre for at digitaliseringen i samfunnet skal være representativ for hele befolkningen. Gjennom en årrekke har Computas hatt en kvinneandel på godt over 30 prosent. I topp- og mellomledelse er det full kjønnsbalanse. Vi har også mangfold med innslag av flere nasjonaliteter, god spredning i alder og i faglig bakgrunn og erfaring.