Norske virksomheters holdninger til digitalisering

Sommeren 2022 gjennomførte IT-selskapet Computas en landsdekkende undersøkelse rettet mot bedrifts- og organisasjonsledere i offentlig og privat sektor for å avdekke virksomhetenes investeringer og holdninger til teknologi de 12 siste månedene, og 12 måneder frem i tid. Deler av undersøkelsen ble også gjennomført i 2020 og i 2021, men da med pandemien som bakteppe, og dens konsekvenser for digitaliseringen. Denne artikkelen oppsummering noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen.

Oversikt over respondenter.

Norske virksomheter ønsker å investere i digitaliseringstiltak

Pandemiårene har vært en katalysator for digitale investeringer, både i privat og offentlig sektor.  

61% har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy (73% offentlig). 

35% har flyttet applikasjoner, løsninger eller data til en skytjeneste. Dette var det svært få som hadde gjort i 2020 (7% Privat sektor, 10% Offentlig sektor), og 50% har styrket virksomhetens IT-sikkerhet.

Undersøkelsen viser at investeringer til digitaliseringtiltak vil øke blant norske virksomheter de neste tolv månedene, sammenlignet med forgående år. 74% tar i bruk nye løsninger og tjenester, og bruken av skytjenester fortsetter å øke (36% i 2022 mot 7% i 2020). 

Av de 15% som svarte nei på om investeringer til digitaliseringstiltak vil øke de neste 12 månedene uttaler 41% av de har ikke behov. Av de som har behov, men ikke ressurser fordeler det seg til 50 % av de offentlige og kun 13% blant de private.

Øker bruken av skytjenester

I økende grad er virksomheter bekymret for sikkerhet i skyen ( 50% i 2022 mot 27% i 2021). Kun 7% er helt ubekymret i 2022 sammenlignet med 30% i 2021. Samtidig viser undersøkelsen at flere opplever at bruk av skytjenester er komplisert både teknisk og juridisk.

Norske virksomheter mener at internasjonale kommersielle skytjenester bør brukes dersom de er de beste og mest kostnadseffektive. Likevel anses det som viktig at lagring av data foregår på norsk jord. Over halvparten av virksomheten oppgir at lagring på norsk jord er viktig (51% er delvis enig/helt enig), og viser en økning fra 2021 (47%).

Store bedrifter er bedre på datadeling

Undersøkelsen viser at mange mener datadeling er viktig for å sikre samfunnsutvikling og bransjeinnovasjon. Jo større virksomheten er, jo mer positive til deling er de. 37% av virksomheter med flere enn 100 ansatte er helt enig i at datadeling er viktig i innovasjonssammenheng, mot 17% i de virksomhetene med færre enn 10 ansatte. Undersøkelsen belyser også en sammenheng mellom omsetning og oppfattelsen av datadeling. 40% av virksomhetene med omsetning over 500 millioner sier de er helt enig i at datadeling bidrar til innovasjon, mens 17% av virksomhetene som tjener under 10 millioner oppgir at de er helt enige i påstanden.

Det avdekkes også en sammenheng mellom virksomhetens størrelse og grad av frykt for dataangrep som følge av menneskelige feil eller manglende kompetanse hos de ansatte i virksomheten. 80% av virksomheter med flere enn 100 ansatte og 49% av virksomheter med færre enn ti ansatte oppgir at de er enig eller delvis enig i påstanden.

Kunstig intelligens ansees som viktig

56% mener kunstig intelligens er viktig, en økning mot 32% i 2021. 45% av virksomhetene bruker eller kommer til å ta i bruk kunstig intelligens de neste tolv månedene (26% i 2021).

Diskuterer funn under Arendalsuka 2022

Funn fra den ferske undersøkelsen ble presentert og debattert under Arendalsuka mandag 15. august kl. 11.00. I panelet satt Catherine Janson, IT-direktør i Politiet og direktør i Politiets IKT-tjenester (PIT), Wenche Snell, Avdelingsdirektør utvikling og digitale kanaler i Helsedirektoratet og Lena Lundgreen, Regional Business Leader Government EMEA i Microsoft. Debatten ble ledet av Rustam Mehmandarov, Sjefsingeniør i Computas. Se opptaket her:

Et tilbakeblikk på Arendalsuka 2021

Også i fjor gjennomførte Norstat, på vegne av Computas, en undersøkelse om virksomheters holdning til den raske digitaliseringen som følge av korona. Funnene ble presentert under Arendalsuka i fjor. Deltakere i debatten var Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Microsoft, Computas, samt stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet. Debatten ble ledet av Eirik Norman Hansen.