Computas med stø kurs gjennom pandemien

Computas Holding AS la nylig frem årsregnskapet for Computas-konsernet i 2021. Administrerende direktør, Trond Eilertsen, forklarer at stabilitet og langsiktighet har vært viktigst gjennom pandemien. Men det norske IT-selskapet har rigget seg for kraftig vekst fremover.

Omsetningen i konsernet endte på 561,7 MNOK, opp 7% fra 2020 mens årsresultatet ble 30,0 MNOK mot 33,2 MNOK i 2020.

– Det har vært stor etterspørsel etter våre tjenester og kompetanse også gjennom 2021, både hos eksisterende og nye kunder. Oppstarten av året ble likevel preget av en del omstilling der flere konsulenter skulle overføres til nye oppdrag, sier Eilertsen.

Han sikter blant annet til ny rammeavtale med NAV som IT-partner med en rekke underleverandører.

– I ettertid er det lett å si at vi kunne ha trykket litt hardere på gasspedalen og økt overskuddet vårt. Spesielt med tanke på rekruttering. Men gjennom 2020 og første halvdel av 2021 har det vært fokus på stabilitet og langsiktighet ovenfor både ansatte og kunder. Utover i 2021 har vi imidlertid gjort betydelige investeringer som styrker vår posisjon for 2022 og fremover, sier Eilertsen.

Oppkjøp av danske SharkCell, investeringer i teknologi-partnerskap og nye forretningsområder som videresalg av tredjepartsløsninger, er blant områdene Eilertsen trekker frem.

– Vi har store vekstambisjoner for 2022 og mener vi har skapt en god plattform det siste året for nettopp det. Så langt har årets startet veldig sterkt både med tanke på omsetning og inntjening, sier han.

Computas egen talentfabrikk

Rekruttering i IT-bransjen har vært krevende de siste årene med knapphet på folk og høyt lønnspress. Computas har imidlertid erfart at kundesiden, både i privat og offentlig sektor, har økende etterspørsel også etter juniorkompetanse og nyutdannede. Computas har derfor valgt å øke andelen av nyutdannede i rekrutteringen. Men for å sikre en god karrierestart for disse og at kvalitetsnivået i tjenestene opprettholdes, har de valgt å etablere en egen avdeling for nyutdannede, kalt Computas NXT. Satsingen har vært en umiddelbar suksess, i følge Eilertsen.

– Vi tiltrekker oss mye talent gjennom NXT. Siden det også er behov for deres kompetanse, får de brynt seg på reelle oppdrag tidlig i karriereløpet. Kundene våre gir gode tilbakemeldinger på at vi bidrar med den støtten de nyutdannede trenger for å fungere godt i oppdragene, forklarer Eilertsen.

Gode fremtidsutsikter 

I tillegg til salg av konsulenttjenester ser Computas store muligheter i videresalg og konseptualisering av tjenestetilbud knyttet til skyplattformene Google Cloud og Microsoft Azure, men også lisenser fra flere utvalgte tredjeparter. Markedet innen både offentlig og privat sektor forventes av selskapet å være økende, spesielt rundt kompetanse knyttet til moderne skyteknologi.

– De teknologiske mulighetene for digitalisering er enorme, men det er også et stadig mer krevende landskap der innovasjon skal balanseres med juridiske, etiske og sikkerhetsmessige hensyn. Det er viktig for Computas å støtte kundene på alle disse områdene, og det er vi godt rigget for, avslutter Eilertsen.