Bærekraft og samfunnsansvar

Computas jobber i tråd med FN Global Compacts ti prinsipper og FNs bærekraftsmål. Disse staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. 

Kompetansebygging 

Computas skal bidra med relevant kompetanse rundt bærekraft hos våre kunder. Vi har derfor fokus på å drive kontinuerlig kompetanseutvikling i skjæringspunktet mellom bærekraft og digitalisering. Det er et eget fagnettverk for bærekraft i Computas der ansatte fra alle funksjoner i selskapet møtes til foredrag, workshops og annet faglig innhold.  

Computas har også en aktiv rolle i GoForIT, sammen med eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner. GoForIT er en arena for kunnskapsutvikling med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene og arbeidslivet innen IT, teknologi og innovasjon i en bærekraftig retning.

Miljø og fotavtrykk

Computas har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010, og bruker deres system for miljøledelse for bevisstgjøring og innføring av tiltak som kan redusere vårt fotavtrykk. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også anerkjent av EU.

Vårt nye kontorbygg i Akersgata er en av få bygninger i Oslo med “Breeam Very Good”-sertifisering og holder derfor svært høy miljøstandard. Lokaliseringen av hovedkontoret er bevisst valgt for å legge til rette for at flest mulig av våre ansatte kan gå, sykle eller benytte kollektivtransport til kontoret. Vi har også gjennomført flere tiltak for å sikre et grønt fotavtrykk som f.eks. videokonferanse fremfor reise, vi har el-biler, el-sykler og el-sparkesykler til bruk ved møter ute av huset.

Etikk, antikorrupsjon og varsling

Integritet er en av våre kjerneverdier og vi ønsker å være en etisk ansvarlig bedrift. De etiske retningslinjene våre gjelder all virksomhet i konsernet. Vi har et obligatorisk e-læringsopplegg i etiske standarder for alle ansatte. Dette er ett av flere tiltak for å øke kunnskapen og styrke forståelsen for selskapets etiske retningslinjer.

De etiske retningslinjene understreker nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon, bestikkelser og annen uærlig forretningsførsel for alle ansatte. Ansatte oppfordres til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har etablert gode varslingsrutiner internt og via ekstern varslingstjeneste. Regnskap føres i tråd med norsk regnskaps- og selskapslovgivning. Som et ansatteid selskap har vi en særlig forpliktelse til å avstå fra uredelighet i driften av selskapet.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i Computas er godt, og sykefraværet er jevnt lavt. Ambassadørviljen og stoltheten av å jobbe i selskapet er sterk. Vi følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet. Dette innebærer full organisasjonsfrihet, medarbeiderundersøkelser, HMS, årlige vernerunder og kompetanseutvikling for våre ansatte. Vi har stort fokus på det fysiske arbeidsmiljøet og ergonomi. Vår forretningsvirksomhet er avhengig av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi er derfor svært opptatt av faglig utvikling og et godt sosialt miljø. Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss her.

Likestilling og inkludering

Vi jobber bevisst med å øke mangfold og likestilling i vår organisasjon og i bransjen for øvrig. I en bransje som fremdeles er dominert av menn, jobber Computas videre for at digitaliseringen i samfunnet skal være representativ for hele befolkningen. Gjennom en årrekke har Computas hatt en kvinneandel på godt over 30 prosent. I topp- og mellomledelse er det full kjønnsbalanse. Vi har også mangfold med innslag av flere nasjonaliteter, god spredning i alder og i faglig bakgrunn og erfaring.

Vi har alltid hatt engasjerte ansatte og har gjennom flere år vært fast bidragsyter i TV-aksjonen. Personlig brenner vi gjerne for forskjellige saker, og med å støtte TV-aksjonen får vi bidra i et bredt spekter av gode saker. TV-aksjonen er Norges største dugnad og det matcher en av grunnverdiene våre i Computas – nemlig samarbeid. Les mer om noen av våre bidrag her.

Åpenhetsloven

Computas har solide og forebyggende rutiner for å unngå negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og miljø. I tråd med Åpenhetsloven er det utarbeidet en rapport som redegjør for selskapets aktsomhetsvurdering, forebyggende rutiner og prosedyrer for tiltak. Les rapporten her.