Frykter digitaliseringsbrems i offentlig sektor

For tredje året på rad har Norstat på vegne av IT-selskapet Computas spurt norske IT-ledere i offentlig sektor om gjennomførte og planlagte digitaliseringstiltak og investeringer. Undersøkelsen viser at et høyt digitaliseringstempo har fortsatt også på vei ut av pandemien. Men Computasdirektør frykter nå en kraftig brems i utviklingen videre.

57 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at de vil investere ytterligere i digitaliseringstiltak de neste 12 månedene. Fra pandemiårene 2020 og 2021 var tallene henholdsvis 56 og 53 prosent.

– Offentlig sektor fikk et kraftig digitaliseringsdytt under pandemien. Vi opplever en holdningsendring som er positiv, og våre kunder i offentlig sektor har både ambisjoner og gode intensjoner for videre digitalisering, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas. Likevel frykter han at digitaliseringstakten vil svekkes fremover som følge av dårligere rammevilkår.

– Det er mange saker som krever økt fokus fra myndighetene nå, som sikkerhetstrusler, det grønne skiftet og strammere økonomiske tider. Da kan digitaliseringsprosjekter fort oppleves som noe som kan utsettes. Men digitalisering er en nøkkel på alle disse viktige områdene, og det vil være svært uheldig om utviklingen nå stopper opp, sier han.

Kompetansemangel

Computas-sjefen er spesielt bekymret for kompetansemangelen på IKT-feltet.

Det er ingen tvil om at det utdannes for få. Jeg jobber selv tett opp mot universitetsmiljøet, og skulle ønske at myndighetene ville bevilge flere skoleplasser. Dette er et av de viktigste konkurransefortrinnet vi kan få som samfunn, og vil kunne være avgjørende for å nå bærekraftsmålene, sier Eilertsen.

Han reagerer på at det legges hindringer for bruk av IT-konsulenter i offentlig sektor når det er generell mangel på IKT-kompetanse. I undersøkelsen fra Norstat oppgir 47 prosent av respondentene i offentlig sektor at de har benyttet seg av eksterne IT-konsulenter de siste 12 månedene. 64 prosent svarer at de er avhengige av å benytte IT-konsulenter for å lykkes med sine digitaliseringsplaner.

– IKT-behovene i offentlig sektor vil variere både med tanke på kapasitet og kompetansemiks. Det vil bli svært kostbart og også lite hensiktsmessig om alle offentlige virksomheter skal ansette all kompetanse selv. Erfaringen IT-konsulenter høster på tvers av bransjer og sektorer, også fra privat næringsliv, kommer også mange offentlige virksomheter til gode, sier Eilertsen som har ledet Computas siden 2005.

IKT-ledere i offentlig sektor samles i Trondheim

Denne uken samles nærmere 900 deltakere seg på NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor) i Trondheim i regi av NTNU. På konferansen deltar også Computas, og er sammen med UDI nominert til Fyrlyktprisen som deles ut på konferansen hvert år. Det er UDIs løsning for automatisert behandling av statsborgerskapssøknader som er nominert til prisen.

– UDIs løsning er et godt eksempel på digitalisering som effektiviserer offentlige tjenester. I tillegg bidrar løsningen til å øke kvaliteten på tjenestene, fordi saksbehandlerne får mer tid til å behandle de komplekse sakene, sier Eilertsen og legger til:

– Denne typen løsninger trenger vi mer av fremover dersom vi skal kunne ivareta et bærekraftig velferdssamfunn. Da kreves det mer bevilgninger til digitaliseringsinitiativ og kompetanseutvikling – og lagspill med privat sektor.